Indigo Fox

Oh, if the sky comes falling down, for you. There’s nothing in this world I wouldn't do. AVCII

Ask me anything | Submit
6:40 PM
September 11th, 2013

Mình thề là mình ko thương mến thích thú gì anh này hết, mình chỉ mê anh này trong lúc anh í mặc đồ truyền thống, ôi những bộ đồ đẹp :x :x :x nhất là khăn trùm đầu. 

blog comments powered by Disqus